Byan hyresregler

 • Byan hyrs endast ut till hyrestagare som är medlem i Sörsam. Undantag från denna regel skall uttryckligen medges av Sörsams styrelse i förväg innan hyresperiodens början.
 • Hyrestagaren skall vara 25 år fyllda vid hyrestillfället.
 • Hyrestagaren skall alltid finnas i lokalen utan undantag under hela hyrestiden då besökare befinner sig i lokalen.
 • Kod för tillträde till Byan utlämnas av byanvärden via SMS eller telefon kort innan hyresperiodens början och endast efter betald hyresavgift.
 • Maximalt 50 personer får vistas i lokalen samtidigt enligt brandförsvarets föreskrifter.
 • Vid hyra av byan är det lokalen man hyr och inte samfälld mark runt omkring. Tillställningen för vilken byan är hyrd skall hållas inne i lokalen. Bord, stolar, glas, bestick m.m. som ingår när man hyr byan får inte lämna lokalen!
 • Visa hänsyn mot boende i byans närhet. Efter kl 22.00 bör det ej förekomma störande musik/samvaro utanför eller runtom byan. Ha gärna fönster och ytterdörr stängda vid sen timme. Även när man förflyttar sig till och från byan, bör man ej uppträda störande.
 • Det är inte tillåtet för varken hyrestagare eller besökare att parkera fordon på gräsytorna eller gångvägarna runt byan. Det finns gästparkeringar i området på gångavstrånd till byan.
 • Rökning inomhus är absolut förbjudet. Om rökning sker utanför byan skall fimpar/skräp/o.s.v. städas undan.
 • Städning av byan är obligatorisk. Förberedelse och städning/återställning av lokalen skall ske inom hyrestiden.
 • Sörsam förutsätter att stugan är i gott skick och välstädad efter hyresperiodens slut.
 • Är städning ej utförd inom hyresperioden tid eller är undermåligt utförd, kontaktas du av byanvärden för omstädning samt att hyrestagaren åläggs en straffavgift om 2500 kronor.
 • Eventuell skadegörelse, avsiktlig som oavsiktlig skall ersättas inom skälig tid. Vad skälig tid innebär avgörs i samråd med styrelsen och/eller byanvärden. Om skadegörelse inte åtgärdas eller ersätts inom den utsatta skäliga tiden beläggs hyrestagaren med en avgift på lägst 2500 kronor.
 • Betalning sker i förskott innan hyresperiodens början, via erhållet inbetalningskort eller enligt överenskommelse.
 • Överträdelse av ovan regler kan leda till att hyresperioden avslutas omedelbart utan återbetalning av hela eller delar av hyresavgiften.
 • Vid grov överträdelse mot ovan regler kan styrelsen belägga hyrestagaren med hyresförbud under en tid som styrelsen anser lämplig.
 • Dessa regler kan komma att uppdateras när som helst utan förvarning.
 • Genom att betala in hyresavgiften accepterar hyrestagaren dessa regler.

Byan är vår gemensamma egendom, se till att den är i gott skick.
Med önskan om en trevlig fest/samvaro i byan!

Senast uppdaterad: 2017-12-20