Stadgar

SÖRSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Flugsvampsvägen 35
14160 HUDDINGE
Org.nr. 716416-3102
2000-03-19

STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa fall avsteg från lagens regler får göras genom stadgebestämmelser framgår av lagen, se kommentaren.)

 FIRMA
§1
Föreningens firma är Sörskogens samfällighetsförening.
 SAMFÄLLIGHET
§2
Föreningen förvaltar följande samfällighet:Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut (dnr 87/74).Taggsvampen ga: l tillkommen genom anläggningsförrättning 1975.10.21 samt omprövningsförrättning 2000.02.10
 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
§3
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet respektive omprövningen, bestämts om dess ändamål.
 MEDLEM
§4
Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under § 2.
 STYRELSE

Säte
Sammansättning
§5
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Huddinge. Styrelsen skall bestå minst av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
 VAL
§6
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljes vid ordinarie föreningsstämma. Ordförande väljes särskilt för en tid av två år, dock vid omval för en tid av ett år, medan övriga styrelseledamöter väljes för en tid av två år, varav hälften väljes årligen. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Suppleanter väljes för en tid av ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.
 Kallelse till sammanträde, föredragningslista
§7
Kallelse till styrelsesammanträde vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst åtta dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, samt omedelbart kalla suppleant i sitt ställe, suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
 Beslutförhet, Protokoll
§8
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordförande. Utan att ha angivits i kallelse får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
 FÖRVALTNING
§9
 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare,
 4. årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter,
 6. tillse att betryggande försäkring finns för föreningens egendom och kassaförvaltning.
 REVISION
§10
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.
 RÄKENSKAPSPERIOD
§11
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden l januari-31 december.
 FÖRENINGSSTÄMMA
§12
Ordinarie stämma skall årligen hållas under februari-mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
 KALLELSE TILL STÄMMA
§13
Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom via områdets anslagstavlor.
 MOTIONER
§14
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
§15
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 1. val av ordförande jämte sekreterare för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsens och revisorernas berättelser
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 9. val av revisorer jämte suppleanter
 10. val av valberedning, tre ledamöter varav en utses till sammankallande
 11. övriga frågor
 12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 DISPOSITION AV AVKASTNING
§16
Eventuellt överskott disponeras i enlighet med stämmans beslut.
 NY PARAGRAF
§16a
För att säkerställa underhåll och förnyelse av samfällighetens gemensamhetsanläggningar skall årligen avsättas minst 10 000 SEK till en särskild underhålls- och förnyelsefond.
 STÄMMOBESLUT
§17
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. 
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta.
 PROTOKOLLJUSTERING & TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
§18
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Införda ändringar §§2, 3, 11, 12, 14 och tillägg 16a. Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 1975-10-21, samt reviderats §16a år 1990,
§§ 11, 12, 14 år 1996, § 2 och §3 år 2000-03-14, 1997-12-21 Gösta Pellbäck
Sammanträdesledare
Stadgarna reviderade 2000-03-19 
Greta Tellström
Ordförande