Trädvårdspolicy

Antagen av styrelsen för Sörskogens Samfällighet, 2018-02-12

Styrelsen har ett ansvar för att se efter den samfällda marken som i huvudsak består av lekplatser och parkmark i anslutning till de enskilt ägda fastigheterna i området. Parkmarken består av öppna gräsytor och mindre skogsområden. I flera fall har enskilda fastighetsägare eller grupper av fastighetsägare planterat träd (främst fruktträd) och buskar utanför de enskilda tomterna. Önskemål kommer också regelbundet om att ta bort befintliga träd. Denna policy syftar till att förtydliga vad som gäller och baseras på tidigare beslut från årsstämma. Policyn gäller endast växtlighet på den mark som ägs av samfälligheten, inte enskildas tomter eller kommunal mark.

Policy

  • Träd som är sjuka eller på annat sätt utgör en risk för fastigheter eller människor i området hanteras av samfälligheten, som genom entreprenören, bedömer trädets status och tar bort de som behövs. Kostnaden för detta ligger på Sörsam.
  • Träd som är friska får inte tas bort av enskild fastighetsägare utan tillstånd från styreslen. Tillstånd kan beviljas om samtliga berörda grannar gett skriftligt samtycke till åtgärden och fastighetsägaren står för kostnaden för borttagning, inklusive bortforsling av skräp och återställning av marken.
  • Nyplantering får ske enligt samma villkor som borttagning av friska träd. För nyplantering gäller dessutom att fastighetsägaren tar på sig att sköta om det som planteras. Rör det sig om fruktträd eller liknande ska det vara fritt att nyttja för hela samfälligheten.
  • Nyplantering får inte beviljas om växtligheten skapar en barriär kring en fastighet på så sätt att fastighetsägarnas tomt upplevs sträcka sig ut över samfälld mark.