Sörsam A till Ö

Sörsam A till Ö täcker in den mesta informationen som finns att veta om Sörsam, föreningen, styrelsen, området m.m.

A

Allmänning – Allmänning kallas alla delar av Sörskogen som inte är den enskilde medlemmens privata egendom. Allmänningen tillhör oss alla genom Sörskogens samfällighetsförening. För skötseln av dessa gemensamma gräsmattor och planteringar ansvarar samfälligheten genom en entreprenör. Varje medlem får förstås gärna klippa och på annat sätt underhålla gräsmattor och planteringar mellan klippningarna. Plantering får ej ske på samfälld mark. Lekredskap eller andra föremål får inte placeras på allmänningen. Vill du plantera något på samfällighetens mark måste du ha styrelsens tillåtelse. Att fälla träd eller göra andra större ingrepp (hit räknas inte ogräsrensning) utan grannars och styrelsens skriftliga godkännande är inte tillåtet. Se Trädvårdspolicy.


B

Balkong – Balkongbygge kräver alltid bygglov och de närmaste grannarnas godkännande, om man vill bygga i tomtgräns (fästa i grannens förråd). Kontakta alltid kommunen för bygglov, företrädesvis skriftligen.

Bankgiro Sörsams bankgiro är 5208-3862.

Bredband – Föreningen har en gruppanslutning via Telenor. Felanmälan görs direkt till Telenor. Gruppanslutningen tillhandahåller bredbandsuppkoppling. För övriga tjänster kontakta Telenor kundtjänst .

Buss – Busslinjerna 703 och 710 trafikerar Sörskogen. För tidtabeller se www.sl.se.

Byalagsstugan – Byalagsstugan ägs av samfällighetsföreningen och hyrs genom byanvärden. Information om hyra, priser och villkor finns på vår hemsida www.sorsam.se.


C

ComHem – ComHem basutbud för kabel-TV finns installerat i fastigheten. Felanmälan görs direkt till ComHems kundtjänst.

Cykel- och gångbanorna genom området är enbart avsedda för dessa ändamål. Mopedåkning är inte tillåten på gång- och cykelbanorna.


D

Dagvattenbrunnarna för med sig regn- och smältvatten genom skogen ut i den fågelrika sjön Orlången. Det är inte att rekommendera att tvätta bilen på gatan, eftersom tvättmedlet och andra föroreningar då rinner ut direkt orenat i sjön Orlången.

Deklarationsuppgifter finns i årsmöteshandlingarna som även finns på www.sorsam.se.


E
Elavbrott orsakas oftast av att en säkring har gått. Se Säkringar.

El i garaget avläses av den enskilde medlemmen varje vår. Styrelsen skickar en uppmaning när detta ska ske. Lämnar man in för sent eller inte alls debiteras extra kostnader för påminnelse m.m.

Elljusspåret på 2.2 km når man antingen från korsningen Mariedalsvägen/Äppelvägen nedanför Sörskogen, bakom garagen långa Taggen (T25) eller via en stig in i skogen från gångvägen vid sista kurvan ner mot miljöstationen.

Entrétak – Se Taken.


F

Flyttanmälan – Flyttanmälan görs till styrelsen@sorsam.se. Vid försäljning av huset, se till att underrätta styrelsen när huset byter ägare så att medlemsregistret kan uppdateras. Du som äger fastigheten vid debiteringstillfället av föreningsavgiften, är alltid betalningsansvarig för denna. Om huset byter ägare mitt under en debiteringsperiod gör du själv upp med den nya/gamla husägaren gällande resterande/överlappande föreningsavgift.

Fläkten som ventilerar huset och taket, ska alltid vara på, inställd på högsta hastighet för optimal ventilation. Fläkten är den enskilde fastighetsägarens ansvar. Trinntorps Ventilation AB, tel 08-770 18 63, har underhållit våra takfläktar under många år och känner till området väl, men var och en kan vända sig till valfritt företag vid behov.

Föreningsavgift om 12000 kronor årligen betalas kvartalsvis. Betalningstillfällen är 30 april, 30 juli, 30 september och 30 november och avi kommer i brevlådan från Villaägarna. För mer information, se informationssidan Ekonomi.

Förskola – Förskolan i området heter Sörskogens Förskola och finns på Flugsvampsvägen 33. För kontakt med förskolan, kontakta kommunen eller se kommunens hemsida www.huddinge.se.


G

Garagen är samfälld egendom och är enbart avsedda för parkering av bilar. Att använda dem som förråd är otillåtet ur brandskyddssynpunkt och det kan bli kostsamt för den som är skadeståndsskyldig. Om någon får idén att sätta upp innerväggar i samfällighetens garage så försvåras bland annat reparation och byte av garageportar. Merkostnaderna för sådana arbeten kommer att debiteras innehavaren. Ogräs och mossa har på många ställen trängt igenom asfalten vid garageportarna. Den enskilde garageinnehavaren har ansvaret att ta bort denna oönskade växtlighet. Saknas el i din motorvärmare, kontrollera säkringen på din elmätare i garaget eller säkringsgruppen inne på garagets kortsida. Sista säkringsgruppen sitter på garagens utsida, där får inte obehöriga öppna skåpet. Vid problem med garaget, kontakta styrelsen@sorsam.se.

Garageporten kan hållas ren med skurborste och diskmedel. Underhållsansvaret för rengöring av garageport ligger på fastighetsägaren. För att garageportarna ska fungera problemfritt behöver de smörjas varje år. Ett bra tillfälle att göra detta är vid vårstädningen. Står ditt garage tomt? Det finns många som vill hyra en extra garageplats. Sätt upp en lapp på anslagstavlan och annonsera också på Sörsams hemsida. Normalhyra för garageplats är 250 – 350 kr i månaden.
Vid problem med garageporten, kontakta styrelsen@sorsam.se.

Garagebelysning underhålls av styrelsen och/eller av styrelsen utsedd representant. Ser du en trasig lampa, kontakta styrelsen@sorsam.se.
Trasiga gatlyktor, trasiga kantstenar och liknande anmäls till kommunen.

Gatukontoret i Huddinge kommun når du på tel 08-535 365 50.

Grannsamverkan Insp. Anna Schelin, Närpolisen Huddinge, informerar kontinuerligt på vår hemsida om vad som händer här. Bjud inte ev. inbrottstjuvar på en enkel biljett in utan lås dörrar och fönster så att det inte går att öppna inifrån när ni inte är hemma. Ha ytterdörren låst även när ni är hemma. Akut vid pågående brott, ring 112. Icke akuta ärenden som tips, anmälningar, förfrågningar, ring 11414 eller skicka mail till registrator.stockholm@polisen.se. Rapportera även inbrott och inbrottsförsök till styrelsen.

Grilla är härligt men tänk på att det är olämpligt att använda öppen eld på balkonger. Om du grillar på balkongen använd el- eller gasolgrill. Grillkol och tändvätska bör användas på markplanet och på ett sådant sätt att inte kolflagor och andra askpartiklar m.m. sprids till grannar. Ha alltid tillgång till vatten där du ska grilla. För mer information om regler se brandskyddsföreningens eller brandförsvarets hemsidor.

Gästparkeringen är endast till för besökare i området, inte fastighetsägare. Det är förbjudet att parkera på gästparkeringen om man bor i området.
För parkeringsregler på gästparkeringen, se informationssidan för Parkeringsregler.
För information om fastighetens parkering, se Parkering.


H

Hastigheten 30 km/timmen är den högsta tillåtna i vårt område. Det bor många barn i området, så alla ombedes anpassa hastigheten därefter.

Heminfo skickas primärt ut via mail till föreningens medlemmar samt via inlägg på Sörsams hemsida www.sorsam.se. Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att se till att man har anmält en giltig och fungerande e-postadress till styrelsen@sorsam.se, samt att hålla sig uppdaterad gällande den senaste informationen på hemsidan. Man kan också anmäla sin e-postadress på hemsidan för att få mail när nya inlägg görs. Lapp i lådan utkommer ett fåtal gånger per år vid tillfällen när styrelsen vill försäkra sig om att viktig information verkligen når alla hushåll.

Hundar får enligt svensk lag inte gå lösa, detsamma gäller på vår gemensamma mark. Observera även att man ska plocka upp efter sin hund. Hundar som skräpar ner ger bara dåligt rykte åt området och andra hundägare.


I

Idrottsföreningen, se Sörskogens IF.

Information till medlemmarna, se Heminfo.


J


K

Kabel-TV-nätet är samfällighetens gemensamma egendom. Vi har avtal med ComHem som sköter driften och det är också dit du vänder dig om du har problem med kanalerna. Telefonnumret är 0771-55 00 00.

Katter är trevliga husdjur, men som ägare är det du som har ansvar för katten, precis som med hundar. Kattägaren är ansvarig för eventuell olägenhet eller skada orsakade av katter. Att byta sand i en av våra sandlådor kostar ca 3000 kr.


L

Lekplatser – Det finns tre lekplatser i området, en för varje gata.
Bläcksvampsvägen: Bouleparken – gungor, klätterställning, rutschkana, boulebana m.m.
Flugsvampsvägen: Byanparken – gungor, kompisgunga, rutschkana, klättervägg, stänger, basketkorg, sandlåda m.m.
Taggsvampsvägen: Linbaneparken – gungor, karusell, klätterställning, rutschkana, sandlåda, linbana m.m..
Lekparkerna underhålls och rustas upp kontinuerligt. Lekparkerna är vår gemensamma egendom och alla medlemmar ansvarar för att de hålls rena och fräscha. Tömning av papperskorgar i lekparkerna hjälps vi fördelaktigheten åt med då det är en mycket dyr tjänst att köpa in. Ser man en skada på ett av lekredskapen, rapportera gärna detta till styrelsen@sorsam.se.


M

Mailadressen till styrelsen är styrelsen@sorsam.se.

Mark – Styrelsen kan inte godkänna annektering av samfällighetens mark till enskilt bruk enligt samfällighetslagen. Konstruktioner som staket, stenläggning, altangolv och skåp får inte läggas utanför den egna tomten, dvs längre ut än i regel max 6 meter från husväggen på husets baksida. Se respektive fastighets tomtritning hos Lantmäteriet på kommunens hemsida. Även avgränsande växtlighet kan tolkas som annektering av mark. Fastigheter som uppmärksammas ha annekterat mark olovligt uppmanas att återställa marken omedelbart eller inom en av styrelsen fastställd tidsram. Återställs inte marken kan fastighetsägaren åläggas vite och/eller anmälas till kronofogden för påtvingande åtgärd. Se även Allmänning.

Medlemsavgift beslutas på varje årsstämma, för mer information se avsnitt Ekonomi.

Miljöstationen intill Tryffelvägen är enbart avsedd för tidningar, kartonger, plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt småbatterier. För större saker besök SRV’s återvinningscentral i Flemingsberg. Se www.srvatervinning.se för mer information om återvinningscentralens öppettider m.m. Vid nedskräpning vid miljöstationen finns ett telefonnummer vid stationen man kan ringa för tömning/städning.

Moped och motorcyklar får absolut inte köras på de kombinerade cykel- och gångvägarna i området. Även cyklister bör ta det lugnt och visa hänsyn. Motordrivna fordon är inte tillåtna att framföras/parkeras på områdets grönytor.

Motion skall inlämnas i god tid till styrelsen innan varje årsstämma. Ett sista datum för inlämning publiceras på hemsidan, oftast runt årsskiftet. Det är vid årsstämmor och med hjälp av motioner som medlemmar kan bidra med större förändringar i föreningen och det gemensamma området. Motionen skall innehålla ett ändringsförslag och bakgrund/motivering till förslaget. Om man har en idé på hur ändringen kan genomföras är det välkommet att bifoga den.
Styrelsen tar sedan med sin kunskap om området och föreningen, förenings resurser, det ekonomiska läget m.m. ställning till om man ska rekommendera att stämman ska godkänna eller avslå motionen. Det är årsstämman som tar det slutliga beslutet om motionen ska godkännas eller avslås, inte styrelsen. Välgrundade, välmotiverade och väl förklarade motioner har en större chans att godkännas.


N

Nyinflyttad? Försäkra dig om att styrelsen har fått veta att du flyttat in samt vilken mailaddress och telefon du kan nås på. Skicka din information till styrelsen@sorsam.se. Läs även mer nyttig information på välkomstsidan Välkommen till Sörsam.


O

Orlången är vår fina fågelsjö på bara några minuters promenadavstånd genom skogen. Är vintern ordentligt kall plogas skridskobanor. Orlången är ett mycket populärt mål för långfärdsskridskoåkare från hela Stockholm vackra vinterdagar. Det finns flera intressanta utflyktsmål runt sjön, informationsskrifter finns att hämta på Tekniska Nämndhuset eller i kommunalhuset.


P

Papperskorgar i området, främst på lekplatserna får den som vill gärna hjälpa till med att tömma, då det är dyrt att köpa denna tjänst.

Parkering – Varje fastighet har tillgång till två parkeringsplatser; en framför fastigheten och en garageplats. Om parkeringen framför huset är bebyggd så skall fordonet parkeras i garaget. Om garage redan är upptaget så finns det möjlighet att hyra garage av grannar i området. Om hushållet har fler än två fordon så gäller samma sak.
Det är förbjudet att nyttja våra gästparkeringar för parkering av fordon som nyttjas av fastighetsägaren, ex. privata fordon, leasade fordon, hyrda fordon tjänstefordon etc. För mer info, se sidan Parkering.

Parkeringsförbud råder på alla gator i området, inklusive Tryffelvägen. Gästparkeringar finns i anslutning till alla tre gator och de är endast till för medlemmarnas gäster. Medlemmar kan parkera vid pumpstationen på Tryffelvägen. Observera att kommunens parkeringsregler gäller där. När du eller dina gäster stannar och tillfälligt lämnar bilen på gatan, gör det på ett sådant sätt att vägen inte blockeras för eventuella utryckningsfordon.

Plantering av träd och buskar på din tomt bör ske med försiktighet. För grannsämjans skull, hör efter med din granne innan du planterar annat än blommor och mindre buskar på tomten. Och tänk på att rotsystemet på ditt träd är minst lika stort som dess krona och att rotsystemet letar sig under granntomtens gräsmatta och i värsta fall under husgrunden. Det har också hänt att rötter växt in i avloppsledningar med stopp som följd. Den som har besvär av grannens träd eller buskar (skugga, grenar som hänger över tomtgränsen, rötter som växer in i rabatter och gräsmatta) bör i första hand be grannen att själv ta bort de störande grenarna och rötterna. Om grannen inte hörsammar uppmaningen har man rätt att själv ta bort den störande växtligheten. Se också Allmänning. samt informationssidan Trädvårdspolicy.

Postadressen till Sörsam är
Sörskogens samfällighetsförening
Flugsvampsvägen 35
14160 Huddinge

Postgiro – Sörsams tidigare postgironummer är ändrat, se Bankgiro.

Pulkaskydd på lyktstolparna vid skidbacken sätts upp för att öka säkerheten vid pulkafärd. Styrelsen ansvarar gemensamt för att sätta upp pulkaskydden, men vem som helst får gärna hjälpa till med det. Sitter inte pulkaskydden uppe vid behov? Kontakta styrelsen@sorsam.se.

Påminnelseavgift tas ut enligt lag vid för sen betalning av medlemsavgift.


S

Samfällighetslagen stipulerar att som fastighetsägare med andel i gemensam egendom, måste en fastighetsägare vara ansluten till en samfällighetsförening. Sörskogens samfällighetsförening kallas SÖRSAM. Där ingår alla 270 fastigheter och har lika andelstal (1/270). Sörsam är lagfaren ägare till fastigheten Taggsvampen 271, det vill säga all gemensam mark, samt Byalagsstugan, yttertaken på fastigheterna, garage, gästparkeringar, kabel-TV-nät, grönytor, lekplatser, bollplan m m. För att täcka driftskostnaderna för de gemensamma anläggningarna tar föreningen ut en medlemsavgift. Avgiftens storlek bestäms på föreningsstämman varje år. För detaljer, se Ekonomisidan på hemsidan. Vid stämman väljs också en styrelse och styrelsemedlemmarnas respektive ansvarsområden meddelas varje år. Vid problem och förfrågningar, kontakta styrelsen@sorsam.se.

Snöröjning på parkeringsplatser och mellan garagen utförs av Sörsams entreprenör. Snöröjning på bilgatorna utförs av kommunen.

SRV ansvarar för sophämtningen i området. Vanliga, brännbara sopor hämtas tisdagar udda veckor. Sortera hemma hämtas sopkärl 1 fredagar jämna veckor, sopkärl 2 var 4:e fredag ojämna veckor. Be en granne att dra ut eller in ditt sopkärl till tomtgränsen om du inte har möjlighet själv. Kärlet får inte stå på trottoaren, den hindrar då framkomligheten och griparmen når kärlet även om den står vid tomtgränsen. SRV:s kundservice har tel 0200-26 46 00. På www.srvatervinning.se finns uppgift om när SRV hämtar avfall på din adress.

Styrelsen kontaktas via styrelsen@sorsam.se. För mer information om styrelsen, se Styrelse, valberedning och revisorer på hemsidan.

Säkringar – Hushållet har ett flertal säkringar som påverkar elförsörjningen.
1. Proppskåpet bredvid dörren till lilla förrådet i källaren. Här finns alla säkringar för de olika elkretsarna inne i huset.
2. Till höger om ytterdörren utifrån sett i det större skåpet finns elmätaren med husets tre huvudsäkringar, en för varje fas. Om lampor lyser svagt, inte alls på vissa ställen och normalt på andra och om spisen går på halvfart, beror det ofta på att en av dessa säkringar gått. Ett bra tips är att ha sådana säkringar liggande på elskåpet för att snabbt kunna rätta till sådana fel.
3. På varje kort huslänga finns säkringsskåp monterade på ena husgaveln. På längre huslängor finns det säkringsskåp på båda husgavlarna. Obehöriga äga icke tillträde till dessa säkringsskåp. Vid elfel som beror på fel i dessa elskåp eller i elnätet anmäls till Vattenfall Eldistribution AB på tel 020 – 82 58 58.

Sörskogens IF är idrottsföreningen i området. Idrottsplatsen ligger i gamla Sörskogen i slutet av Musseronvägen. Sörskogens IF driver och underhåller idrottsplatsen, som förutom bollplan och tennisbana består av omklädningsrum och bastu. Ansvariga för idrottsföreningen når du via www.sorskogensif.se.


T

Taken är samfälld egendom och lades om 2017/2018 (innan dess sommaren 2001). Anmäl eventuella läckage till takansvarige eller styrelsen@sorsam.se. Det är inte tillåtet att montera parabol, antenner eller något annat på taket. Inte heller att dra skorsten genom taket, då allt sådant ökar risken för läckage. Den som orsakar åverkan på taket blir personligt ansvarig för kostnaden att återställa taket i ursprungligt skick. Snöskottning får endast ske efter rekommendationer av Styrelsen.
Entrétaket över det yttre förrådet tillhör fastighetsägaren, som själv svarar för dess underhåll. Om det går ett stuprör vid ditt entrétak bör det hållas fritt från löv.

Tomten du äger framgår av fastighetens beskrivning. Ritningar finns på Sörsams hemsida eller hos Lantmäteriet på kommunens hemsida. Det är inte tillåtet att ta samfälld mark i anspråk för eget bruk. Se även Mark och Allmänning.

Trottoaren. Husägaren är skyldig att se till att den del av trottoaren som gränsar mot tomten hålls snö- och halkfri under vintern. Det är kommunen som ansvarar för att gatorna hålls snöfria. Dessvärre brukar de lägga upp snömassorna på trottoarerna. Att ringa och klaga brukar ibland hjälpa, speciellt om det är många som ringer. Trottoaren framför fastigheten ska tillåta att barnvagnar och gående med paraply (c:a 2,2meter) kan passera utan att behöva gå ut i gatan!

Trädfällning på samfälld mark får inte gå till hur som helst. Rutiner för om och hur fällning eller gallring ska ske, finns på hemsidan. Kontakta styrelsen om du har önkemål. Styrelsen har en trädplan för gallring och nyplantering. Se informationssidan Trädvårdspolicy.

Trädvårdspolicy, se informationssidan Trädvårdspolicy.

Trädgårds- och byggavfall får absolut inte dumpas i skogen eller vid miljöstationen i kurvan vid Tryffelvägen. Återvinningscentralen i Flemingsberg, som har mycket generösa öppettider, tar emot sådant och allt annat du vill göra dig av med. Aktuella tider finns på www.srvatervinning.se som också utfärdar passerkort till återvinningscentralen.

Trädgårdsredskap som stegar, skottkärra och kompostkvarn finns att låna av Sörsam. Vänd dig till styrelsen@sorsam.se för information.


U

Underhåll krävs även i små radhusträdgårdar. Att låta växtlighet breda ut sig så att gångtrafikanter tvingas ut i gatan är olagligt. Om husägaren, efter uppmaning, inte åtgärdar sådan växtlighet, kan det anmälas till kommunen. Kommunen har då skyldighet att se till att hindren avlägsnas på husägarens bekostnad. Lågt hängande grenar från träden gör också att plogbilar och postens fordon inte kan utföra sitt arbete.


V

Valborg firas på ängen vid pumphuset i den mån det finns frivilliga boende som kan anordna valborgselden. Valborgsfirandet turas vi om att arrangera. Området vid pumphuset är kommunal mark, som måste återställas efter valborg. Det är viktigt att alla förstår, att det bara är efter jul (i den händelse en valborgseld arrangeras) som rent trädgårdsavfall och vissna julgranar får samlas på platsen för elden för att vi ska få eldningstillstånd. Tjocka stammar hinner inte brinna upp på en kväll. Kolla information på hemsidan om valborgseld anordnas innan trädgårdsavfall/julgranar dumpas vid eldningsplatsen!

Vandalisering är straffbart och åsamkar samfälligheten onödiga extra kostnader. Anmäl det du ser till polisen!

Vattnet i huset kommer in från huvudledningen i gatan genom ett rör, som finns i en golvlucka i det inre förrådet. Vid läckage, ring omgående Stockholm Vatten, som stänger av vattnet från gatan. Tel dagtid: 08-522 138 00, efter kontorstid: 08-454 25 70. Ta också kontakt med en rörjour. Vid första tecken på läckage av vatten i huset, stäng av vattnet med avstängningsventilen som finns i det inre förrådet i källaren. Kontakta sedan en rörfirma för åtgärder samt ditt försäkringsbolag.

Ventilation Trinntorps Ventilation AB, tel 08-770 18 63, har underhållit våra takfläktar under många år och vill gärna göra det även i fortsättningen, men var och en kan vända sig till valfritt företag vid behov.

Vårstädning sker gemensamt i Sörskogen en helg om året, oftast veckan före Valborg. Du får en påminnelse i god tid och kan välja att hjälpa till på lördag eller söndag. I samband med städningen, som dessutom är ett mycket trevligt sätt att lära känna sina grannar, bjuder Sörsam på korv, kaffe, saft och kakor.


X


Y

Yttertaken (utom entrétaken som är enskild egendom) ägs gemensamt av föreningen. Läs mer under Taken.


Å

Årsstämman är det beslutande organet för frågor som rör områdets framtid och skötsel. Vill du vara med och bestämma i dessa viktiga frågor har du möjlighet att göra det på mötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under en fullmakt och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Observera att medlemmar inte kan medföra fler än en (1) fullmakt för annans räkning. För att genomföra en ändring i föreningen måste en motion inkomma till styrelsen i tid innan årsstämman. Se Motion. Om man inte deltar i de stämmor som hålls årligen försitter man sin möjlighet att följa upp och påverka det som händer och sker i föreningen. Det är rekommenderat att gå på årsstämman även om man inte har något att tillägga eller önskan om att ändra. Årsstämman rår över de gemensamma resurserna som finns i föreningen och i området.


Ä

Älgar och rådjur finns det gott om i våra skogar. Kör försiktigt på Tryffelvägen!


Ö

Önskemål om ändringar eller tillägg på hemsidan kan lämnas till styrelsen@sorsam.se. Vill man förändra saker i föreningen skall en motion lämnas in inför varje årsstämma. Se Motion.


Senast uppdaterad 2022-04-22
Vid felaktigheter, förslag, tillägg eller frågor, kontakta styrelsen@sorsam.se.