Parkering

Inom området finns 40 gästparkeringsplatser som skall räcka till gäster för 270 hushåll. Gästparkeringarna är markerade med en parkeringsskylt [P]. Enligt Transportstyrelsen gäller följande för parkeringsmärket;

Parkering
Parkering 24 timmar

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas. Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen. Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tillläggstavla. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket.

Ett fordon får alltså stå parkerat på samma parkeringsruta i högst 24 timmar, sedan måste fordonet flyttas. Enligt stämmobeslut 2015 begränsas också tiden att stå på gästparkeringen till sammanlagt 15 dygn under en sammanhängande 20-dagarsperiod. Det betyder följande:

  • Bilar som ägs av personer som bor i Sörskogens samfällighetsförening/Sörsam och är skrivna på en adress i området får inte nyttja gästparkeringen för ex. privata fordon, leasade fordon, hyrda fordon, tjänstefordon etc.
  • Bilar som är skrivna på annan person som inte bor i Sörskogen får stå max 24 timmar, sedan måste bilen flyttas.
  • Bilar som är skrivna på annan person som inte bor i Sörskogen berörs av stämmobeslutet ovan. Bilen får, utöver 24-timmarsregeln, endast nyttja gästparkeringarna max sammanlagt 15 dagar under en 20-dagarsperiod.

Länsparkering AB bevakar området och de som använder parkeringsplatserna mer än 15 dygn under 20-dagarsperiod eller står på parkerad mer än 24 timmar riskerar böter. Länsparkering AB använder Transportstyrelsens tjänst Bilvision som ger direkt svar på vem som äger fordonet med namn, adress och vem som är chaufför (gäller även leasing- och tjänsterbilar).

Bostadspärla på Södertörn, ett stenkast från sjön Orlången

%d bloggare gillar detta: