Välkommen till Sörsam

Hej granne och välkommen till Sörsam! Vi är övertygade om att du kommer att stortrivas i området, precis som dina andra 269 grannar gör! Ibland kan det vara mycket nytt när man flyttar in i ett nytt område, så här listar vi de mest användbara sakerna som kan vara bra att känna till. Läs med fördel även igenom Sörsam från A till Ö vid senare tillfälle för en mer omfattande information om området, föreningen och styrelsen.

Allmänning – Allmänning, eller samfälld mark, kallas de områden som tillhör samfälligheten i området. Skog, gräsytor, parkeringar, lekparker etc. Det är inte tillåtet att ta samfälld mark i anspråk för privata ändamål. Den samfällda marken ägs gemensamt av alla medlemmar i föreningen Sörsam.

Bredband – Sörsam har en gruppanslutning för bredband från Telenor. Hastigheten är 500/500 Mbit/s. Respektive fastighetsägare kontaktar leverantörens kundtjänst vid frågor om bredbandstjänsten.

Byan – Byan är områdets gemensamhetslokal och kan hyras av föreningens medlemmar till ett mycket förmånligt pris. Se hemsidan för mer detaljer kring att hyra byan samt gällande hyresregler.

E-post – Genom att anmäla sig på hemsidan för nyhetsutskick får man bekvämt och enkelt den senaste informationen och uppdateringar från styrelsen.

El – Nätägare av elnätet i området är Vattenfall Eldistribution AB. För driftsinformation, se Vattenfalls hemsida.

Facebookgruppen – De boende i Sörsam har skapat en egen privat Facebookgrupp som lånat namnet Hemma i Sörskogen från Sörsams informationsbrev. Gruppen är privat och har ingen koppling till Sörsam eller styrelsen. Styrelsen har fått tillåtelse av gruppens administratörer att sprida information till medlemmarna. Ärenden som rör området/styrelsen bör tas direkt med styrelsen@sorsam.se.

Fläkten – På yttertaket sitter en mekanisk frånluftsfläkt som sköter luftcirkulationen i fastigheten. Denna fläkt ska alltid vara på högsta hastighet för bästa ventilation och inomhusmiljö. Fastighetsägaren är ansvarig för fläktmotorn inkl. service och underhåll av fläktmotorn.

Garage – Garagebyggnaderna är samfällt ägda och underhålls av samfälligheten. Reparation och underhåll sköts av föreningens entreprenör. Garagedörren rengörs av respektive fastighetsägare. Det är inte tillåtet att förvara andra saker än fordon i garaget p.g.a. brandrisk.

Garage-el – Förbrukning av elen i garagen betalas av respektive fastighetsägare. Rapportering av elmätarställningen görs varje år i slutet på maj. Styrelsen uppmanar till inlämning av mätarställningen. Om årsförbrukningen inte överstiger 50 kronor läggs förbrukningen till nästa års förbrukning tills dess att förbrukningen ackumulerat sammanlagt minst 50 kr.

Gräsklippning – Föreningen upphandlar entreprenad för klippning av de samfällda gräsytorna. Observera att om man har byggt staket, altan eller dyl. fram till sin tomtgräns är det möjligt att entreprenören inte kan klippa ändra fram till tomtgränsen p.g.a. fysiska begränsningar på klippmaskinen. Entreprenören flyttar inte studsmattor, fotbollsmål etc. som står på gräsytor för klippning. Har man studsmattor, fotbollsmål etc. på samfälld mark får man själv ombesörja klippning runt/under dessa.

Gästparkeringar – Det är inte tillåtet för boende i området att använda gästparkeringen. Som boende räknas man om man är folkbokförd på gatorna Bläcksvampsvägen, Flugsvampsvägen eller Taggsvampsvägen. Detta inkluderar tjänstebilar och leasingbilar som nyttjas av boende i Sörsam. Besökare får parkera tre timmar gratis , därefter kostar det 5 kronor per timme. Boende kan inte betala för att parkera på gästparkeringen.

Heminfo – Informationsbrevet Hemma i Sörskogen skickas ut ett antal gånger per år till föreningens medlemmar. Tidigare lades en lapp i allas brevlåda, men för att spara tid, pengar och miljö skickas numera informationsbrevet ut via mail istället. De medlemmar som inte har angett en e-postadress får fortfarande brevet i pappersformat i brevlådan.

Hemsidan www.sorsam.se sköts av styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Hemsidan är avsedd att vara den centrala samlingsplatsen för all information i föreningen. Gällande frågor, synpunkter eller förslag gällande hemsidan, kontakta styrelsen@sorsam.se.

Kabel-TV – I samfälligheten ingår ett grundutbud av kabel-TV från Com Hem via antennuttaget i fastigheten.

Majbrasan – Varje år arrangeras en majbrasa på gräsytan vid pumphuset längsmed Tryffelvägen i den mån det finns engagerade grannar som kan hålla i majbrasan. Boende i Sörsam är uppdelade i grupper och turas om varje år att anordna majbrasan.

Miljöstationen – Miljöstationen i backen är avsedd för papper, pappersförpackningar, plast, metall och färgat/ofärgat glas samt mindre batterier. Allt annat avfall skall lämnas till SRV’s Återvinningscentral.  För närmaste återvinningscentral, se SRV’s hemsida.
Det råder tippningsförbud i skogsområdet i och omkring Sörskogen.

Pumphuset – Pumphuset är beläget längsmed Tryffelvägen mellan Bläcksvampsvägen och Flugsvampsvägen och förser området med vattentryck. Under strömavbrott tappar pumphuset vattentrycket. När strömmen är tillbaka måste tekniker åka ut till pumphuset och återställa vattentrycket.

Snöröjning – Huddinge kommun sköter snöröjning av områdets bilvägar. Respektive husägare sköter skottningen av trottoaren utanför fastigheten. Garagen snöröjs av föreningens egen entreprenör. Snöröjning av gångvägarna är uppdelad mellan kommunen och föreningens entreprenör.

Sophämtning – Sophämtning sköts av SRV Återvinning på bestämda intervall. För aktuell hämtningsdag, se SRV’s hemsida. En bra idé är att ställa ut soptunnan kvällen innan. Om man missar en tömning utgår en avgift för extratömning.

Styrelsen i Sörsam utför de uppdrag som ålagts av föreningens årsstämma, och utgörs av ordförande, vice  ordförande, sekreterare, kassör, tre ledamöter och två suppleanter. Styrelsen består av boende i Sörsam. Alla boende i Sörsam kan kandidera till en styrelsepost, efter kontakt med valberedningen. Vilka som för närvarande sitter i styrelsen finns att läsa på hemsidan.

Taken – Yttertaken på fastigheterna i Sörsam är samfällt ägda och försäkrade. Boende inte får vistas på taken. Det är inte tillåtet att göra ändringar, ingrepp eller åverkan på de samfällt ägda taken eller takkupolen. För frågor gällande taken, kontakta takansvarig via styrelsen@sorsam.se.

Tegelfasad – I gavelfastigheter är det fastighetsägaren som ansvarar för underhåll och skötsel av tegelfasad och fogar på sin fastighet.

Tomtgränsen – Varje fastighet omges av en tomtgräns som avgränsar vad som är privat mark och vad som är samfälld mark. Det är inte tillåtet att ta samfälld mark i anspråk för privata ändamål. Överträdelser regleras av samfällighetslagen.
För att söka din tomtgräns, använd kommunens kartverktyg eller kontakta Lantmäteriet i kommunen.

Vatten – Vattenledningar och vattendistribution i området sköts av Stockholm Vatten. För driftsinformation, se Stockholm Vattens hemsida.

Vårstädningen hålls en gång per år i området. Tidpunkten är oftast näst sista helgen i april. Samtliga hushåll bidrar och på så vis behöver föreningen inte upphandla dyra tjänster från entreprenör. Vårstädningen är ett trevligt sätt att göra fint i området, samt att träffa grannar i området. Styrelsen bjuder in till vårstädning varje år. I samband med vårstädningen brukar styrelsen bjuda på korvgrillning med kaffe och fika.

Årsavgiften – Årsavgiften är uppdelad på fyra betalningstillfällen per år (27 mars, 27 juni, 27 september, och 27 december). Respektive fastighetsägare faktureras från Villaägarna via avi i brevlådan.


Detta är bara ett utdrag av vad Sörsam och Sörskogen har att erbjuda. Läs mer information på Sörsam A till Ö.

Välkommen till Sörsam!

Mvh dina grannar genom styrelsen.